Natječaj za usluge operativnog leasinga za nabavu dva dostavna vozila

„HCK – Gradsko društvo Crvenog križa Virovitica“
Masarykova 6
33000 Virovitica
OIB:36429744885
Ur.Broj: 628/2016

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE

PREDMET NABAVE:
usluga operativnog leasinga za nabavu
dva dostavna vozila

OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE MALE VRIJEDNOSTI

Evidencijski broj nabave: EV7/16

Virovitica, 05. prosinac 2016

SVIM ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA (putem web-a)
PREDMET: Poziv na dostavu ponude – dostavlja se
Molimo sve zainteresirane gospodarske subjekte da nam dostave svoje ponude sukladno sljedećim podacima:
I. OPĆI PODACI
Podaci o javnom naručitelju
Naziv: „HCK – Gradsko društvo Crvenog križa Virovitica“
Sjedište: Masarykova 6
OIB: 36429744885
Telefon: 033 729 459
Telefaks: 033 729 458
E-mail: crveni-kriz-virovitica@net.hr
Internetska adresa: www.ck-gdck-virovitica.eu

Podaci o osobi ili službi zaduženoj za komunikaciju s ponuditeljima:
Željka Grahovac, ravnateljica
Telefon: 033 729 458
Telefax: 033 729 458
E-mail: crveni-kriz-virovitica@net.hr
Komunikacija i svaka druga razmjena informacija između naručitelja i gospodarskih subjekata obavljati će se isključivo u pismenom obliku putem poštanske pošiljke, telefaksa ili elektronički. Zahtjev za dodatne informacije i objašnjenja dokumentacije vezane uz predmet nabave gospodarski subjekti mogu uputiti na gore dane kontakte.

Evidencijski broj nabave:
EV7/16

Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a:
175.000,00 kn
Način realizacije nabave:
Ugovor o javnoj nabavi nije sastavni dio ove dokumentacije već će se sukladno ovdje navedenim uvjetima sklopiti s odabranim ponuditeljem po izvršnosti Odluke o odabiru.
Tajnost dokumentacije za nadmetanje:
Sukladno članku 16. Zakona o javnoj nabavi, gospodarski subjekt/ponuditelj može označiti određene podatke iz ponude poslovnom tajnom, ali je obvezan u ponudi navesti pravnu osnovu na temelju koje su ti podaci tajni.
Gospodarski subjekt ne smije označiti tajnim podatke o jediničnim cijenama, iznosima pojedine stavke i cijeni ponude. Naručitelj je obvezan čuvati i ne smije dati na uvid podatke iz dokumentacije gospodarskih subjekata koje su oni sukladno posebnim propisima označili poslovnom tajnom.

II. PODACI O PREDMETU NABAVE
Opis predmeta nabave
Predmet nabave je operativni leasing za nabavu dva dostavna vozila prema uvjetima nadmetanja, u trajanju od 60 mjeseci. Ponuditelj je dužan u svojoj ponudi priložiti tehničke karakteristike ponuđenog vozila kako bi naručitelj mogao obaviti valjanu usporedbu.
Tehnička specifikacija predmeta nabave
Operativni leasing
Period financiranja: 5 godina ili 60 mjeseci,
Učešće: 10% vrijednosti predmeta nabave ,
Ostatak vrijednosti: 20% vrijednosti predmeta nabave,
Početak otplate: Prvi mjesec nakon isporuke predmeta nabave Plaćanje po srednjem tečaju HNB-a na dan uplate.
Mjesečno plaćanje vršiti će se s rokom od 15 dana po ispostavljenim mjesečnim računima.
Obavezno dostaviti plan otplate za predmet nabave.
Sve ostalo biti će regulirano ugovorom između naručitelja i ponuditelja nakon odabira najpovoljnije ponude.
Obrazac ponude i tehničke karakteristike vozila
Obrazac ponude i tehničke karakteristike vozila nalaze se u privitku dokumentacije.
III. UVJETI SPOSOBNOSTI GOSPODARSKIH SUBJEKATA
Ponuditelj je uz ponudu dužan priložiti:
1. izvod iz sudskog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra države sjedišta gospodarskog subjekta, iz kojeg je vidljivo da je registriran za poslove koji su predmet nabave, koji ne smije biti stariji od tri mjeseca računajući od dana početka postupka nabave.
IV. PODACI O PONUDI
Sadržaj i način izrade ponude:
Ponuda je pisana izjava volje ponuditelja da isporuči robu, pruži usluge ili izvede radove sukladno uvjetima i zahtjevima navedenima u dokumentaciji za nadmetanje.
Izrada ponude:
Ponuda mora biti izrađena u obliku naznačenom u ovoj dokumentaciji za nadmetanje. Ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu.
Ponuda mora biti uvezana u cjelinu i osigurana jamstvenikom na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova ili dijelova ponude. Ako je ponuda izrađena u dva ili više dijelova, svaki dio se uvezuje na navedeni način.
Stranice ponude se označavaju brojem na način da je vidljiv redni broj stranice i ukupan broj stranica ponude npr. 1/20. Kada je ponuda izrađena od više dijelova, stranice se označavaju na način da svaki sljedeći dio započinje rednim brojem koji se nastavlja na redni broj stranice kojim završava prethodni dio. Ako je dio ponude izvorno numeriran (primjerice katalozi), ponuditelj ne mora taj dio ponude ponovno numerirati ukoliko se nastavlja na ponudu.
Ponude se pišu neizbrisivom tintom. Ispravci u ponudi moraju biti izrađeni na način da su vidljivi. Ispravci moraju uz navod datuma biti potvrđeni pravovaljanim potpisom ponuditelja.
Sadržaj ponude:
Ponuda sadrži:
1.Traženi dokaz sposobnosti, prema poglavlju III. Dokumentacije za nadmetanje,
2.Popunjene i ovjerene dokumente od 1. do 5. prema poglavlju V. PRILOZI.
Način dostave ponude
Ponuda se u zatvorenoj omotnici dostavlja na adresu naručitelja navedenu u dokumentaciji za nadmetanje. Na omotnici ponude mora biti naznačeno:
−naziv i adresa naručitelja,
−naziv i adresa ponuditelja,
−evidencijski broj nabave, EV7/16
−naziv predmeta nabave odnosno grupe predmeta nabave na koju se ponuda odnosi,
−naznaka »ne otvaraj«.
Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponuda dostaviti izmjenu i/ili dopunu ponude.
Izmjena i/ili dopuna ponude dostavlja se na isti način kao i osnovna ponuda s obveznom naznakom da se radi o izmjeni i/ili dopuni ponude.
Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponude pisanom izjavom odustati od svoje ponude. U tom slučaju, ponuditelj može istodobno zahtijevati povrat svoje neotvorene ponude.
Dopustivost alternativnih ponuda
Alternativne ponude nisu dopuštene.
Dopustivost dostave ponuda elektroničkim putem
Nije dozvoljeno dostavljanje ponude elektroničkim putem.
Način izračuna cijene za predmet nabave i sadržaj cijene:
Ponuditelj dostavlja ponudu s cijenom u kunama. Ponuditelj cijenu ponude izraženu u EUR- ima preračunava u HRK po srednjem tečaju HNB-a na dan izrade ponude. Cijena ponude piše se brojkama. Cijena ponude izražava se za cjelokupan predmet nabave. U cijenu ponude su uračunati svi troškovi i popusti, sa porezom na dodanu vrijednost.
U cijenu ponude potrebno je uračunati i sve troškove do registracije ( transport, carina, homologacija).
Kriterij odabira najpovoljnije ponude
Kao najpovoljnija ponuda bit će odabrana ponuda sa najnižom cijenom.
Ukoliko na nadmetanje pristignu dvije ponude sa istom najnižom cijenom, kao najpovoljnija biti će odabrana ona koja je zaprimljena ranije sukladno članku 96. stavku 5. Zakona o javnoj nabavi.
Jezik ponude
Ponuda se zajedno s pripadajućom dokumentacijom izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismom.
Rok valjanosti ponude
Rok valjanosti ponude je 30 (trideset) dana od dana isteka roka za dostavu ponuda.
OSTALE ODREDBE
Datum, vrijeme i mjesto dostave i javnog otvaranja ponuda
Ponude moraju biti dostavljene bez obzira na način dostave na adresu: „HCK – Gradsko društvo Crvenog križa Virovitica“, Masarykova 6, 33000 Virovitica, do 20.12.2016. godine do 11:00 sati.
Javno otvaranje ponuda održat će se 20.12.2016. godine u 11:00 sati u uredu „HCK – Gradsko društvo Crvenog križa Virovitica“, Masarykova 6, 33000 Virovitica (1 kat).
Ponude će otvarati ovlašteni predstavnici naručitelja.
Javnom otvaranju ponuda smiju prisustvovati ovlašteni predstavnici ponuditelja i druge osobe.
Pravo aktivnog sudjelovanja na javnom otvaranju ponuda imaju samo ovlašteni predstavnici javnog naručitelja i ovlašteni predstavnici ponuditelja. Pravo aktivnog sudjelovanja u postupku javnog otvaranja ponuda imaju samo ovlašteni predstavnici naručitelja i ovlašteni predstavnici ponuditelja.
Ovlašteni predstavnici ponuditelja moraju svoje pisano ovlaštenje predati prije otvaranja ponuda.
Ponude koje nisu pristigle u propisanom roku neće se otvarati i vraćaju se ponuditeljima neotvorene.
Preslika zapisnika o javnom otvaranju ponuda će se odmah nakon završetka javnog otvaranja ponuda uručiti nazočnim ovlaštenim predstavnicima ponuditelja, zajedno s upisnikom o zaprimanju ponuda.
Preuzimanje dokumentacije
Naručitelj dokumentaciju za nadmetanje stavlja neograničeno i u cijelosti na raspolaganje ponuditeljima na web stranici „HCK – Gradsko društvo Crvenog križa Virovitica“ – www.ck-gdck-virovitica.eu.
Svu ostalu dokumentaciju potrebnu za izradu ponuda ponuditelji će dobiti od Naručitelja temeljem dostavljenog pisanog zahtjeva.
Rokovi
Zapisnik o pregledu, ocjeni i odabiru ponuda/poništenju postupka dostavlja se ponuditeljima objavom na web stranici „HCK – Gradsko društvo Crvenog križa Virovitica“ – www.ck-gdck-virovitica.eu, pri čemu se dostava smatra obavljenom istekom dana objave.
Postupak nabave završava danom objave zapisnika o pregledu, ocjeni i odabiru ponuda/poništenju postupka na web stranici „HCK – Gradsko društvo Crvenog križa Virovitica“ – www.ck-gdck-virovitica.eu.
Neposredno nakon završetka postupka nabave svim ponuditeljima će se vratiti dokumenti za koje je u pozivu za podnošenje ponuda i/ili dokumentaciji za nadmetanje predviđen povrat.
Postupci nabave u kojima se provodi javno otvaranje ponuda realiziraju se putem sklopljenog ugovora o nabavi.
Rok, način i uvjeti plaćanja
Operativni leasing
Period financiranja: 5 godina ili 60 mjeseci,
Učešće: 10% vrijednosti predmeta nabave,
Ostatak vrijednosti: 20% vrijednsoti predmeta nabave,
Početak otplate: Prvi mjesec nakon isporuke predmeta nabave, Plaćanje po srednjem tečaju HNB-a na dan uplate.
Mjesečno plaćanje vršiti će se s rokom od 15 dana po ispostavljenim mjesečnim računima.
Obavezno dostaviti plan otplate za predmet nabave.
Sve ostalo biti će regulirano ugovorom između naručitelja i ponuditelja nakon odabira najpovoljnije ponude.

ZA NARUČITELJA:
HCK – Gradsko društvo Crvenog križa Virovitica
Željka Grahovac, ravnateljica

V. PRILOZI
1. OBRAZAC – PONUDBENI LIST
2. Izračun operativni leasinga za nabavu dva dostavna vozila
3. OBRAZAC S PODACIMA PONUDITELJA
4. I Z J A V A o prihvaćanju općih i posebnih uvjeta
5. TEHNIČKE KARAKTERISTIKE VOZILA

OBRAZAC – PONUDBENI LIST
Ponuditelj :________________________________________________________
OIB : ____________________________________________________________
Adresa : ___________________________________________________________
Telefon : __________________________________________________________
Fax : ______________________________________________________________
PONUDA
Za nabavu dva dostavna vozila – operativni leasing
Cijena ponude preračunava se na dan sastavljanja ponude.
1. Proučili smo dokumentaciju za javno nadmetanje kao i ostale dokumente i podatke koje smo zatražili od Naručitelja.
Detaljno smo upoznati sa istima i prema uvjetima iz dokumentacije spremni smo izvršiti navedenu nabavu, za ukupnu cijenu (s popustom).
Cijena ponude dostavno vozilo : __________________________________ eura
__________________________________ kuna
(slovima : _____________________________________________________________
____________________________________________________ kuna).
Cijena ponude sa PDV-om dostavno vozilo: ___________________________________ eura
__________________________________ kuna
(slovima : _____________________________________________________________
____________________________________________________ kuna).
Ime i prezime ovlaštene osobe ponuditelja: __________________________

Pečat:
OVAJ OBRAZAC PONUDE UJEDNO ĆE BITI PRVA STRANICA PONUDE

IZRAČUN OPERATIVNOG LEASINGA ZA NABAVU DVA DOSTAVNA VOZILA
1. MJESEČNI IZNOS NAKNADE ZA VOZILA U EUR KN

2. MJESEČNI IZNOS NAKNADE x 60 MJESECI KN

3. JEDNOKRATNI TROŠAK OBRADE ( SA PDV – om ) KN
A) UKUPAN IZNOS NAKNADA ZA OPERATIVNI KN
LEASING NA 60 MJESECI (2+3) SA PDV-OM

slovima:
Rok valjanosti ponude:
Rok isporuke vozila:
Ostale napomene:
OBRAZAC S PODACIMA PONUDITELJA
NAZIV PONUDITELJA :
ADRESA : ____________________________________________________
OIB : ________________________________
TELEFON ZA KONTAKT : __________________________
E – MAIL ADRESA ZA KONTAKT : _________________________________
OSOBA ZA KONTAKT : ___________________________________
OVLAŠTENA OSOBA ZA POTPISIVANJE : ___________________________
BROJ ŽIRO RAČUNA : _____________________________
OTVORENOG KOD BANKE : _________________________________

IME I PREZIME ODGOVORNE OSOBE PONUDITELJA:
____________________________________________________________
POTPIS ODGOVORNE OSOBE PONUDITELJA : __________________________
PEČAT :

Naziv ponuditelja, sjedište i adresa:
__________________________________________________________
__________________________________________________________
OIB : ________________________
Tel: _________________________
Fax: _________________________
Datum: ______________________

Na temelju poziva za nadmetanje za nabavu dva dostavna vozila – operativni leasing od strane „HCK – Gradsko društvo Crvenog križa Virovitica“, objavljenog na web stranici „HCK – Gradsko društvo Crvenog križa Virovitica“, dajemo slijedeću
I Z J A V U
o prihvaćanju općih i posebnih uvjeta
Izjavljujemo da smo upoznati sa svim općim i posebnim uvjetima utvrđenim u Dokumentaciji za javno nadmetanje, te u cijelosti prihvaćamo iste.
Izjavljujemo da smo spremni, u slučaju da nakon provedbe postupka javne nabave naša ponuda bude odabrana kao najpovoljnija, izvršiti nabavu dostavnog vozila putem financijskog leasinga na način i u rokovima utvrđenim u Dokumentaciji.
Izjavljujemo da će navedeno dostavno vozilo odgovarati važećim propisima i standardima navedenim u Dokumentaciji za javno nadmetanje.
U ________________________ , dana ______________
Ime i prezime, ovlaštene osobe Ponuditelja

MP __________________________

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE VOZILA
Karakteristika motora i ostale karakteristike DA NE
1. Snaga motora – najmanje 55 kW

2. Tip motora – diezelski
3. Ručni mjenjač sa minimalno pet brzina
4. Zapremnina – najmanje 1200 ccm
5. Nosivost s vozačem – najmanje 600 kg
6. Dužina vozila – do 4400 mm
7. Duljina utovarnog prostora – najmanje 1790 mm
8. Boja vozila – bijela nemetalik
9. Broj sjedala – 2
10. Broj vrata – 3
11. Pogon sprijeda

12. Godina proizvodnje 2017.
13. ABS + ESP – s elektroničnim razdjelnikom kočione sile (REF) i sustavom za
pomoć pri naglom kočenju (AFU)
14. Zračni jastuk za vozača
15. Servo upravljač podesiv po visini i dubini
16. Klima uređaj

17. Električni vanjski retrovizori
18. Električni prednji podizači stakala
19. Elektronska blokada paljenja motora
20. Daljinsko centralno zaključavanje
21. Priprema za radio (antena, kablovi za antenu i kablovi za zvučnike)

22. Rezervni kotač
23. Utičnica 12V sprijeda
24. Dvokrilna stražnja limena vrata
25. Pregradna stijena na pola visine + rešetka
NAPOMENA: Označiti sa “X“ svaki od gore navedenih 25 redova, ili stupac “DA“ ili stupac “NE“. Ukoliko je neki stupac označen “NE“, ponuda će se smatrati neprihvatljivom.
U ________________________ , dana ______________
Ime i prezime, ovlaštene osobe
Ponuditelja
MP __________________________