JAVNO NADMETANJE – “Humanitarni paketi GDCK-a Virovitica”

Kratak opis nabave: Nabava paketa prehrambenih proizvoda i higijenskih potrepština u sklopu provedbe projekta ,,Ublažavanje siromaštva pružanjem pomoći najpotrebitijim osobama podjelom hrane i/ili osnovne materijalne pomoći – faza ll, projekt “Humanitarni paketi GDCK Virovitica” sukladno Postupcima nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi.

Evidencijski broj nabave: 724/2018

Naziv Naručitelja: Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Virovitica

Adresa/sjedište Naručitelja: Virovitica, Masarykova 6

OIB: 36429744885

Broj telefona:033/729 459

Broj telefaksa: 033/729 458

Internetska adresa: web: ck-gdck-virovitica.eu/

Adresa elektroničke pošte: crveni-kriz-virovitica@net.hr

Datum objave: 17.09.2018.

Rok za dostavu ponuda: 26.09.2018. do 12.00 sati.

Objavljeno i na: www.fead.hr

 *Napomena: Naručitelj nije obveznik Zakona o javnoj nabavi.

DOKUMENTI:

GDCK_Virovitica_Dokumentacija_za_nadmetanje

GDCK_Virovitica_Pojašnjenje_DZN

GDCK_Virovitica_Pojašnjenje_DZN_br._2

Naljepnica_paket_A

Naljepnica_paket_B

Naljepnica_paket_C

Naljepnica_paket_D

Troškovnik_GDCK_Virovitica

Troškovnik_GDCK_Virovitica_-_Izmjena_1-1