Javno nadmetanje

Predmet nabave: 

Predmet nabave je izvođenje radova na energetskoj obnovi zgrade Gradskog društva Crvenog križa Virovitica kako slijedi:

  • građevinsko-obrtnički radovi
  • strojarski radovi

Sklapa se ugovor o izvođenju radova, sukladno tehničkim specifikacijama, ponudbenom listu i Troškovniku u kojem je naznačen naziv, količine te ostali uvjeti potrebni za kompletiranje ponude.

Ponuditelj je dužan ponuditi radove na način da ista odgovara svim tehničkim specifikacijama koji su navedeni u Dokumentaciji za nadmetanje i Troškovniku.

Točna količina nabave specificirana je u Troškovniku koji je sastavni dio ove dokumentacije za nadmetanje. Ponuditelj mora ponuditi cjelokupni opseg radova koji se traži u nadmetanju. Ponude koje obuhvaćaju samo dio traženog opsega radova neće se razmatrati. Ponuditelj je dužan ponuditi i izvršiti radove sukladno svim tehničkim i drugim uvjetima koji su navedeni u ovoj DZN.

Broj ugovora: KK.04.2.1.04.0187

Naziv Naručitelja: Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Virovitica
Adresa/sjedište Naručitelja: Virovitica, Masarykova 6
OIB: 36429744885
Broj telefona: 033/729 459
Broj telefaksa: 033/729 458
Internetska adresa: web: ck-gdck-virovitica.eu
Adresa elektroničke pošte: crveni-kriz-virovitica@net.hr

Datum objave: 18.ožujka.2019. godine

Krajnji rok za dostavu ponude: 8. travnja 2019. godine do 12:00 sati.

*Napomena: Naručitelj nije obveznik Zakona o javnoj nabavi.

Naručitelj objavljuje Obavijest o nabavi i Dokumentaciju za nadmetanje s pripadajućim prilozima na internetskim stranicama www.strukturnifondovi.hr i www.ck-gdck-virovitica.eu

DOKUMENTI:

Obavijest o nabavi

DzN-Energ.obnova GDCK Virovitica

Prilog 1. Ponudbeni list

Prilog 2. Izjava o nepostojanju razloga za isključenje ponuditelja

Prilog 3. Troškovnik GRAĐ-OBRT – BEZ CIJENA

Prilog 3. Troškovnik strojarski Crveni križ – bez cijena

Prilog 4. Podaci o članovima zajednice ponuditelja

Glavni projekt arhitekture

Glavni projekt strojarski

Proracun fizikalnih svojstava zgrade