JAVNO NADMETANJE – “Humanitarni paketi GDCK Virovitica”

Kratak opis nabave: Nabava paketa prehrambenih proizvoda i higijenskih potrepština u sklopu provedbe projekta ,,Ublažavanje siromaštva pružanjem pomoći najpotrebitijim osobama podjelom hrane i/ili osnovne materijalne pomoći – faza ll, projekt “Humanitarni paketi GDCK Virovitica” sukladno Postupcima nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi.

Evidencijski broj nabave: 102/2019

Naziv Naručitelja: Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Virovitica

Adresa/sjedište Naručitelja: Virovitica, Masarykova 6

OIB: 36429744885

Broj telefona:033/729 459

Broj telefaksa: 033/729 458

Internetska adresa: web: ck-gdck-virovitica.eu/

Adresa elektroničke pošte: crveni-kriz-virovitica@net.hr

Datum objave: 08.04.2019.

Rok za dostavu ponuda: 19.04.2019. do 12.00 sati.

Objavljeno i na: www.fead.hr

 *Napomena: Naručitelj nije obveznik Zakona o javnoj nabavi.

DOKUMENTI:

GDCK_Virovitica_Dokumentacija_za_nadmetanje

Naljepnica_paket F

Naljepnica_paket G

Troškovnik_GDCK_Virovitica_paketi F_G