Javni natječaj za izbor ravnatelja/ice GDCK Virovitica

Na temelju članka 27. Statuta Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Virovitica i članka 2. Pravilnika o ravnateljima Društava Hrvatskog Crvenog križa, Odbor Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Virovitica raspisuje sljedeći

 

JAVNI NATJEČAJ

za izbor ravnatelja/ice Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Virovitica

 

Kandidati/kinje trebaju ispunjavati sljedeće uvjete:

 

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili završen preddiplomski sveučilišni studij ili završen specijalistički diplomski stručni studij,
 • pet (5) godina radnog iskustva u propisanoj stručnoj spremi.

 

Za natječaj je potrebno priložiti:

 • molbu,
 • životopis,
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslik diplome),
 • dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima i dr.),
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice, putovnice ili domovnice),
 • uvjerenje da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci),
 • suglasnost kandidata/kinje da se prije zasnivanja radnog odnosa, u primjerenom roku, ishodi uvjerenje da kandidat/kinja nije pravomoćno osuđen/a na kaznu zatvora ili kaznu dugotrajnog zatvora ili djelomičnu uvjetnu osudu za kazneno djelo,
 • motivacijsko pismo koje mora sadržavati viziju razvoja i rada Gradskog društva Crvenog križa Virovitica za mandatno razdoblje od četiri (4) godine,
 • u slučaju da se na javni natječaj javlja kandidat/kinja koji/a je već obnašao/la dužnost ravnatelja, isti/a mora dostaviti izvješće o radu u proteklom mandatu te dobiti pozitivnu ocjenu obnašanja dužnosti u proteklom mandatu.

Ravnatelj/ica obnaša dužnost na mandatno razdoblje od četiri (4) godine s mogućnošću ponovnog izbora i imenovanja.

Rok za podnošenje prijave je petnaest (15) dana od dana objave javnog natječaja u Virovitičkom listu, na službenim stranicama Gradskog društva Crvenog križa Virovitica i službenim stranicama Hrvatskog Crvenog križa.

Prijavu na natječaj treba dostaviti na adresu: Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Virovitica, Masarykova 6, 33 000 Virovitica sa naznakom „Za natječaj“.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od trideset (30) dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Osoba koja nije podnijela pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete natječaja, ne smatra se kandidatom/kinjom prijavljenim/om na javni natječaj, o čemu će mu/joj se dostaviti pisana obavijest.

 

 

Odbor Gradskog društva Crvenog križa Virovitica

 

URBROJ: 498/2019.

Virovitica, 26. rujna 2019.