JAVNO NADMETANJE – programi obrazovanja i osposobljavanja

Kratak opis nabave: Predmet nabave su programi obrazovanja i osposobljavanja za ciljanu skupinu prema Ponudbenom troškovniku koji je sastavni dio Dokumentacije za nadmetanje. Predmet nabave nije podijeljen u grupe te je Ponuditelj u obvezi ponuditi cjelokupan predmet nabave, odnosno Ponuda mora sadržavati sve stavke iz Ponudbenog troškovnika.

Evidencijski broj nabave: 550/19

Naziv Naručitelja: Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Virovitica

Adresa/sjedište Naručitelja: Virovitica, Masarykova 6

OIB: 36429744885

Broj telefona:033/729 459

Broj telefaksa: 033/729 458

Internetska adresa: web: ck-gdck-virovitica.eu/

Adresa elektroničke pošte: crveni-kriz-virovitica@net.hr

Datum objave: 16.10.2019.

Rok za dostavu ponuda: 04.11.2019. do 12.00 sati.

Objavljeno i na: https://strukturnifondovi.hr

 *Napomena: Naručitelj nije obveznik Zakona o javnoj nabavi.

DOKUMENTI:

Dokumentacija za nadmetanje – HCK GDCK Virovitica

Obavijest o nabavi – HCK GDCK Virovitica

Ponudbeni troškovnik – HCK GDCK Virovitica