JAVNI NATJEČAJ za izbor ravnatelja/ice Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Virovitica

Na temelju članka 27. Statuta Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Virovitica i članaka 2. i 5. Pravilnika o ravnateljima Društava Hrvatskog Crvenog križa, Odbor Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Virovitica raspisuje sljedeći

JAVNI NATJEČAJ
za izbor ravnatelja/ice Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Virovitica

Kandidati/kinje trebaju ispunjavati sljedeće uvjete:

– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili završen preddiplomski sveučilišni studij ili završen specijalistički diplomski stručni studij i najmanje tri godine radnog iskustva u propisanoj stručnoj spremi ili završen preddiplomski sveučilišni studij ili preddiplomski stručni studij i najmanje četiri godine radnog iskustva u propisanoj stručnoj spremi

Za natječaj je potrebno priložiti:
– molbu,
– životopis,
– dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslik diplome),
– dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima i dr.),
– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice, putovnice ili domovnice),
– uvjerenje da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci),
– motivacijsko pismo
– viziju rada GDCK Virovitica za mandatno razdoblje na obrascu M-1 (dostupan na web stranicama HCK-a na poveznici: https://www.hck.hr/tko-smo/natjecaji/9735 )
– u slučaju da se na javni natječaj javlja kandidat/kinja koji/a je već obnašao/la dužnost ravnatelja, isti/a mora dostaviti izvješće o radu u proteklom mandatu na propisanom M-2 obrascu (https://www.hck.hr/tko-smo/natjecaji/9735), dobiti pozitivnu ocjenu obnašanja dužnosti u proteklom mandatu na propisanom P-1 obrascu (https://www.hck.hr/tko-smo/natjecaji/9735) i potvrdu Središnjeg ureda o pohađanju edukacije ta ravnatelje (ako takvu potvrdu ima)

Ravnatelj/ica obnaša dužnost na mandatno razdoblje od četiri (4) godine s mogućnošću ponovnog izbora i imenovanja.

Rok za podnošenje prijave je osam (8) dana od dana objave javnog natječaja u 24 sata, na službenim stranicama Gradskog društva Crvenog križa Virovitica i službenim stranicama Hrvatskog Crvenog križa.

Prijavu na natječaj treba dostaviti na adresu: Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Virovitica, Masarykova 6, 33 000 Virovitica sa naznakom „Natječaj za izbor ravnatelja/ravnateljice – ne otvarati“.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od trideset (30) dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Osoba koja nije podnijela pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete natječaja, ne smatra se kandidatom/kinjom prijavljenim/om na javni natječaj, o čemu će mu/joj se dostaviti pisana obavijest.

Gradsko društvo Crvenog križa
Virovitica