Statut GDCK Virovitica

Na temelju članka 5. stavka 2. Zakona o Hrvatskom Crvenom križu („Narodne novine“, broj 71/2010), članka 18. Statuta „HRVATSKOG CRVENOG KRIŽA-GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA VIROVITICA“ od 28. prosinca 2011.,članka 3. i 4. Zakona o humanitarnoj pomoći ( „Narodne novine“ broj 128/2010.) i članka 13. Zakona o udrugama („Narodne novine“, broj 74/2014), Skupština „HRVATSKOG CRVENOG KRIŽA – GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA VIROVITICA“ na sjednici održanoj dana 8. rujna 2015. godine donijela je

STATUT
„HRVATSKOG CRVENOG KRIŽA-GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA VIROVITICA“

„HRVATSKI CRVENI KRIŽ-GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA VIROVITICA“ svoje djelovanje i rad temelji na odredbama Ženevskih konvencija (Konvencija za poboljšanje položaja ranjenika i bolesnika u oružanim snagama u ratu, Konvencija za poboljšanje položaja ranjenika, bolesnika i brodolomaca oružanih snaga na moru, Konvencija o postupanju s ratnim zarobljenicima, Konvencija o zaštiti građanskih osoba u vrijeme rata) od 12. kolovoza 1949. godine i njihovim Dopunskim protokolima (Dopunski protokol o zaštiti žrtava međunarodnih oružanih sukoba i Dopunski protokol o zaštiti žrtava ne međunarodnih oružanih sukoba od 8. lipnja 1977. godine te Dopunski protokol o dodatnom znaku raspoznavanja od 8. prosinca 2005. godine) kojih je Republika Hrvatska stranka, Rezolucijama Međunarodnih konferencija Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, te na načelu solidarnosti, načelima međunarodnog humanitarnog prava i temeljnim načelima Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca:

HUMANOST
Međunarodni pokret Crvenoga križa i Crvenoga polumjeseca, nastao u želji da bez diskriminacije pruža pomoć svim ranjenicima na bojnom polju nastoji u svim prilikama spriječiti i ublažiti ljudsku patnju. Svrha Pokreta je zaštita života i zdravlja te osiguranje poštivanja ljudske osobe. On promiče uzajamno razumijevanje, prijateljstvo, suradnju i trajan mir među svim narodima.

NEPRISTRANOST
Pokret ne pravi razliku s obzirom na nacionalnu, rasnu, vjersku, klasnu ili političku pripadnost pojedinca, već nastoji ublažiti njegove muke, isključivo vodeći računa o njegovim potrebama, dajući prednost najhitnijim slučajevima unesrećenih.

NEUTRALNOST
Da bi očuvao povjerenje svih, pokret se ne opredjeljuje u neprijateljstvima i ne upušta se u rasprave političke, rasne, vjerske ili ideološke prirode.

NEOVISNOST
Pokret je neovisan. Nacionalna društva, iako su pomoćna tijela humanitarnih službi svojih vlada i podvrgnuta zakonima svojih zemalja, moraju očuvati svoju autonomiju kako bi u svako doba mogla djelovati u skladu s načelima Pokreta.

DOBROVOLJNOST
Pokret je dobrovoljan i ne pokreće ga želja za dobitkom.

JEDINSTVO
U svakoj zemlji može postojati samo jedno društvo Crvenog križa ili Crvenog polumjeseca. Ono mora biti dostupno svima i provoditi humanitarnu djelatnost na cjelokupnom teritoriju.

UNIVERZALNOST
Međunarodni pokret Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, u kojem sva društva imaju jednak položaj i dijele jednaka prava i dužnosti uzajamnog pomaganja, svjetski je pokret.

Opće odredbe

Članak 1.

„HRVATSKI CRVENI KRIŽ-GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA VIROVITICA“ ima pravnu osobnost i jedan je od ustrojstvenih oblika Hrvatskog Crvenog križa. U svom radu promiče humanitarne ciljeve i provodi akcije od opće koristi, te djeluje na temelju misije i načela Međunarodnoga pokreta Crvenoga križa i Crvenoga polumjeseca i kao punopravni član Društva Crvenog križa Virovitičko-podravske županije i saveza udruga Hrvatskog Crvenog križa uživa posebnu zaštitu i skrb Republike Hrvatske.
„HRVATSKI CRVENI KRIŽ-GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA VIROVITICA“ djeluje na teritoriju grada Virovitice i općina: Gradina,Lukač, Pitomača, Suhopolje i Špišić Bukovica.
Udruga nosi naziv: „HRVATSKI CRVENI KRIŽ-GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA VIROVITICA“.
Skraćeni naziv udruge glasi: „HCK- GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA VIROVITICA“.
Osobe ovlaštene za zastupanje udruge su predsjednik društva, potpredsjednik društva i ravnatelj društva.
Sjedište „HRVATSKOG CRVENOG KRIŽA-GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA“ je u Virovitici, Masarykova broj 6.
„HRVATSKI CRVENI KRIŽ-GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA VIROVITICA“ je neprofitna pravna osoba.

Članak 2.

Znak „HRVATSKOG CRVENOG KRIŽA-GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA VIROVITICA“ identičan je znaku Hrvatskog Crvenog križa. To je crveni križ na bijelom polju, koji se koristi u skladu sa Ženevskim konvencijama (Konvencija za poboljšanje položaja ranjenika i bolesnika u oružanim snagama u ratu, Konvencija za poboljšanje položaja ranjenika, bolesnika i brodolomaca oružanih snaga na moru, Konvencija o postupanju s ratnim zarobljenicima, Konvencija o zaštiti građanskih osoba u vrijeme rata) od 12. kolovoza 1949. godine i njihovim Dopunskim protokolima (Dopunski protokol o zaštiti žrtava međunarodnih oružanih sukoba i Dopunski protokol o zaštiti žrtava ne međunarodnih oružanih sukoba od 8. lipnja 1977. godine te Dopunski protokol o dodatnom znaku raspoznavanja od 8. prosinca 2005. godine) kojih je Republika Hrvatska stranka (dalje u tekstu: Ženevske konvencije i Dopunski protokoli), Pravilima o upotrebi znaka Crvenog križa ili Crvenog polumjeseca u nacionalnim društvima (izmijenjenim i dopunjenim 1991. godine), Zakonom o Hrvatskom Crvenom križu i drugim propisima te rezolucijama Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca o korištenju znaka i naziva crvenog križa, crvenog polumjeseca i crvenog kristala.
Znak „HRVATSKOG CRVENOG KRIŽA-GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA VIROVITICA“ kao ustrojstvenog oblika Hrvatskog Crvenog križa je križ jednakih krakova crvene boje, koji se grafički izražava s pet jednakih kvadrata, na bijeloj podlozi s natpisom „HRVATSKI CRVENI KRIŽ-GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA VIROVITICA“.
Znak „HRVATSKOG CRVENOG KRIŽA-GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA VIROVITICA“ oblikuje se kao logo vodoravnog i/ili kružnog oblika.
Vodoravni logo sadrži crveni križ na bijeloj podlozi i tekst „HRVATSKI CRVENI KRIŽ-GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA VIROVITICA“.
Kružni logo sadrži crveni križ na bijeloj podlozi, dvije koncentrične kružnice i tekst „HRVATSKI CRVENI KRIŽ-GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA VIROVITICA“. Crveni križ nalazi se u sredini, unutar dviju kružnica.
Zastava „HRVATSKOG CRVENOG KRIŽA-GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA VIROVITICA“ je bijele boje pravokutnog ili kvadratnog oblika sa znakom crvenog križa u sredini. Znak crvenog križa je veličine razmjerne veličini zastave. Vodoravno u prostoru donje trećine zastave ili kružno oko znaka crvenog križa na sredini zastave upisuje se natpis „HRVATSKI CRVENI KRIŽ-GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA VIROVITICA“.
Pečat „HRVATSKOG CRVENOG KRIŽA-GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA VIROVITICA“ je okrugla oblika sa znakom crvenog križa u sredini otisnut crvenom bojom, a uz rubni dio pečata je natpis: „HRVATSKI CRVENI KRIŽ-GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA VIROVITICA“.

Rodna neutralnost izraza

Članak 3.

Izrazi koji se koriste u ovom Statutu, a koji imaju rodno značenje, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.

Ciljevi „HRVATSKOG CRVENOG KRIŽA-GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA VIROVITICA“

Članak 4.

Osnovni ciljevi „HRVATSKOG CRVENOG KRIŽA-GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA VIROVITICA“ su:
– ublažavanje ljudskih patnji, a osobito onih izazvanih oružanim sukobima, velikim prirodnim, ekološkim, tehnološkim i drugim nesrećama, s posljedicama masovnih stradanja i epidemijama,
– doprinos unapređenju i zaštiti zdravlja, prevenciji bolesti i podizanju zdravstvene i ekološke kulture građana,
– poticanje i unapređenje solidarnosti, promicanje volonterstva i međusobnog pomaganja te socijalne sigurnosti građana.
Ostvarenju ciljeva iz stavka 1. ovoga članka, „HRVATSKI CRVENI KRIŽ-GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA VIROVITICA“ pristupa poštujući prava i slobode svake osobe, neovisno o rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovini, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju ili bilo kojem drugom razlikovnom kriteriju.

Javne ovlasti i djelatnosti

Članak 5.

„HRVATSKI CRVENI KRIŽ-GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA VIROVITICA“ (dalje u tekstu: „HCK-GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA VIROVITICA“) provodi djelatnosti koje proizlaze iz Ženevskih konvencija i Dopunskih protokola , Statuta Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca prenijetih na nacionalno društvo Crvenog križa.
„HCK-GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA VIROVITICA“, samostalno i kao dio Hrvatskog Crvenog križa, pomaže tijelima javne vlasti na području humanitarnog djelovanja.
„HCK-GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA VIROVITICA“ obavlja sljedeće javne ovlasti i djelatnosti:

1. izvršava obveze Republike Hrvatske iz Ženevskih konvencija i Dopunskih protokola u dijelu poslova koji su mu povjereni a u vrijeme mira pripremaju se za djelovanje u slučaju oružanog sukoba za obavljanje zadaća sukladno odredbama Ženevskih konvencija i Dopunskih protokola u korist svih civilnih i vojnih žrtava;

2. zastupa i promiče temeljna načela Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca (dalje u tekstu: Međunarodni pokret) kao i međunarodno humanitarno pravo te nadzire njihovu primjenu u oružanim sukobima, zalaže se za zaštitu svih žrtava i zaštitu ljudskih prava; surađuje s državnim tijelima u cilju poštivanja međunarodnog humanitarnog prava i zaštite znaka crvenog križa, crvenog polumjeseca i crvenog kristala;

3. organizira i vodi Službu traženja koja obavlja poslove traženja te aktivnosti obnavljanja obiteljskih veza između članova obitelji razdvojenih zbog oružanih sukoba i drugih situacija nasilja, prirodnih i ljudskim djelovanjem uzrokovanih katastrofa, migracija i drugih situacija koje zahtijevaju humanitarno djelovanje. U Središnjem uredu Hrvatskog Crvenog križa ustrojava se i djeluje Nacionalni ured Službe traženja, koji u slučaju oružanog sukoba, obavlja zadaće Ureda za informiranje sukladno odredbama Ženevske konvencije o postupanju s ratnim zarobljenicima i Ženevske konvencije o zaštiti građanskih osoba u ratu od 12. kolovoza 1949. godine i članka 9. Zakona o Hrvatskom Crvenom križu; obavlja i aktivnosti u skladu sa Strategijom obnavljanja obiteljskih veza Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca koju je usvojilo Vijeće izaslanika Međunarodnog pokreta 2007. godine;

4. traži, prima i raspoređuje humanitarnu pomoć Međunarodne federacije društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca (dalje u tekstu: Međunarodna federacija), Međunarodnog odbora Crvenog križa, nacionalnih društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, međunarodnih organizacija i drugih donatora za potrebe na području Republike Hrvatske u izvanrednim situacijama;

5. pokreće, organizira, provodi i sudjeluje u redovnim i izvanrednim akcijama solidarnosti u Republici Hrvatskoj za pomoć osobama u potrebi i žrtvama oružanih sukoba, velikih prirodnih, ekoloških, tehnoloških i drugih nesreća i epidemija u zemlji i svijetu te osigurava čuvanje određenih količina materijalnih dobara za te potrebe;

6. sudjeluje u akcijama međunarodne pomoći i solidarnosti žrtvama oružanih sukoba i drugih situacija nasilja, velikih prirodnih, ekoloških, tehnoloških i drugih nesreća i epidemija u zemlji i svijetu u suradnji s Međunarodnim odborom Crvenog križa i Međunarodnom federacijom, nacionalnim društvima Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, humanitarnim agencijama Ujedinjenih naroda, Europske unije i drugima;

7. oblikuje doktrinu prve pomoći, brine o njezinom unapređenju i usklađivanju s europskim smjernicama te primjeni u svim programima edukacije na području Republike Hrvatske;

8. obavlja osposobljavanje i obnovu znanja za pružanje prve pomoći za građane u svakodnevnom životu, prometnim i drugim nesrećama; za djecu i mlade na školovanju; pripadnike spasilačkih ekipa, pripadnike vatrogasnih postrojbi i policije, volontere Hrvatskog Crvenog križa i drugih; organizira i provodi osposobljavanje, stručno usavršavanje i obnovu znanja instruktora, predavača i ispitivača prve pomoći i o tome vodi evidenciju;

9. sudjeluje u provedbi programa prve pomoći za kandidate za vozače motornih vozila i vozače iz nastavnog predmeta Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći, organizira i provodi osposobljavanje, stručno usavršavanje i obnovu znanja predavača i ispitivača iz nastavnog predmeta Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenima u prometnoj nesreći, i o tome vode evidenciju;

10. provodi osposobljavanje i obnovu znanja radnika za pružanje prve pomoći na radu;

11. promiče dobrovoljno davanje krvi, organizira i provodi akcije dobrovoljnog davanja krvi, okuplja davatelje i vodi o njima evidenciju, utvrđuje mjerila za priznanja dobrovoljnim davateljima krvi i dodjeljuje im potvrde i priznanja;

12. provodi, na temelju međunarodno prihvaćenih standarda, spašavanje života na vodi i ekološku zaštitu priobalja; provodi tečajeve za osposobljavanje spasilaca, instruktora i voditelja spasilačkih postaja; vodi evidenciju o osposobljenosti spasilaca, instruktora i voditelja spasilačkih postaja te provodi obnovu znanja i praktičnih vještina spasilaca; donosi pravila i standarde za rad spasilačkih postaja i provodi procjenu rizika na kupalištima; provodi projekte s ciljem podizanja razine svijesti građana o opasnostima i rizicima povezanim s vodom i ekološkoj zaštiti priobalja;

13. ustrojava, obučava i oprema ekipe za akcije pomoći u zemlji i inozemstvu u slučaju velikih prirodnih, ekoloških, tehnoloških i drugih nesreća, epidemija te oružanih sukoba i drugih situacija nasilja za poslove: procjene situacije i koordinacije aktivnosti, prve pomoći, službe traženja, zaštite i spašavanja života na vodi, higijensko-epidemiološke zaštite, njege povrijeđenih i oboljelih, socijalnog rada, psihosocijalne potpore stanovništvu, pripreme i organizacije izmještajnih centara, pripreme i raspodjele hrane u terenskim uvjetima, prihvata i raspodjele humanitarne pomoći, osiguranja komunikacija, tehničke pomoći, logistike, osiguranja pitke vode i minimuma sanitarnih uvjeta, informiranja stanovništva, posebno djece i mladih, o ponašanju u slučaju izvanrednih situacija; može provoditi aktivnosti u cilju sprječavanja nezgoda i nesreća na javnim okupljanjima, kulturnim i sportskim manifestacijama, natjecanjima i drugo; ekipe se uključuju u educiranje u sustav civilne zaštite prema posebnim propisima;

14. provodi kontinuirano informiranje i obučavanje stanovništva, a posebno djece i mladih o opasnosti od mina i drugih eksplozivnih naprava;

15. sudjeluje u prihvatu, smještaju, organizaciji života i poduzimanju drugih mjera koje pridonose zbrinjavanju ugroženog i nastradalog stanovništva;

16. radi na zdravstvenom odgoju, prosvjećivanju i informiranju svojih članova i drugih građana, a posebno djece i mladih; potiče i osposobljava ih za zdravstvenu samozaštitu i su zaštitu, kao i pružanje pomoći građanima; sudjeluje u promociji zdravog načina života te prevenciji bolesti ovisnosti, rehabilitaciji i resocijalizaciji ovisnika;

17. organizira prijevoz, pruža usluge smještaja i prehrane osobama kojima je takav oblik pomoći potreban iz zdravstvenih, socijalnih ili drugih sličnih razloga (kuhinje Hrvatskog Crvenog križa, dostava hrane u kuću, usluge u centrima, odmaralištima i kampovima Hrvatskog Crvenog križa, škola u prirodi, obuka neplivača, oporavak djece i mladeži iz socijalno ugroženih obitelji i članova Hrvatskoga Crvenog križa i dr.) te usluge iste vrste za svoje članove, članove Crvenog križa i Crvenog polumjeseca drugih država ili međunarodnih organizacija, osobito u sklopu međunarodne razmjene i programa edukacije, odgoja i osposobljavanja djece, mladih i stanovništva za obavljanje zadaća Crvenog križa; pružanje navedenih usluga bez obzira na vrijeme trajanja, ne smatra se turističkom i ugostiteljskom djelatnošću;

18. organizira službu za njegu i pomoć u kući bolesnim i nemoćnim, osposobljava djelatnike za rad u toj službi te obučava za njegu bolesnika članove obitelji i ostale građane;

19. organizira i provodi prijevoz robe u humanitarne i druge svrhe, prijevoz osoba s invaliditetom, kroničnih bolesnika, starih i nemoćnih te osoba s tjelesnim ili mentalnim oštećenjem, dobrovoljnih davatelja krvi i članova Crvenog križa;

20. provodi programe pomoći i njege starijih i nemoćnih osoba, osoba s posebnim potrebama te osoba s invaliditetom i teškoćama u razvoju (osobni asistenti) putem mobilnih timova i ostalih vidova pomoći u lokalnim zajednicama te pruža i druge organizirane oblike pomoći kao što su poludnevni i cjelodnevni boravci, smještaj i prenoćišta za beskućnike i slično;

21. radi na prevenciji i edukaciji o sprečavanju nesreća u prometu (prijevoz u potrebi) s ciljem smanjenja broja prometnih nesreća;

22. organizira razne oblike solidarnosti i međusobnog pomaganja građana;

23. organizira i provodi programe humanističkog odgoja djece i mladih, radi na usvajanju vrlina solidarnosti, nepristranosti i suosjećanja, promiče poštovanje ljudskog bića i života, potiče razvoj samopoštovanja te pridonosi razvoju životnih vještina (dobre komunikacije, mirnog rješavanja sukoba, timskog rada i suradnje i slično), promiče značaj volonterskog rada, organiziraju provođenje slobodnog vremena djece i mladih kroz klubove, kampove, odmarališta, izletišta, igraonice, radionice i slično;

24. organizira i provodi programe pomoći i zaštite tražitelja azila, azilanata i drugih skupina migranata u potrebi i žrtava trgovanja ljudima, te informiranjem i edukacijom radi na podizanju svijesti stanovništva, posebno djece i mladih;

25. druge poslove, programe i projekte za opće dobro utvrđene zakonima i drugim propisima.

Djelatnosti „HCK-GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA VIROVITICA“ su:
1. Socijalna djelatnost:
a) pomoć i podrška starijim osobama
– pomoć i podrška osobama s invaliditetom
– pomoć i podrška mladima
– pomoć i podrška osobama u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti
– pomoć i podrška azilantima
– pomoć i podrška beskućnicima

b) socijalne usluge
– pomoć u kući
c) humanitarna pomoć
– pomoć žrtvama prirodnih katastrofa
– pomoć u podmirivanju osnovnih životnih potreba
2. Međunarodna suradnja
a) Međunarodna humanitarna pomoć
– unapređenje zdravlja
3. Ljudska prava
a) pravo na pristup informacijama
b) pravo na zaštitu osobnih podataka
4. Zaštita zdravlja
a) dobrovoljno darivanje krvi
5. Zaštita i spašavanje
a) pomoć žrtvama katastrofa i sukoba
6. Demografska politička kultura
a) volonterstvo
– promicanje i razvoj volonterstva

Programske djelatnosti „HCK-GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA VIROVITICA“ provodi za opće dobro, a dobit koja se ostvari koristi se isključivo za obavljanje i unapređenje djelatnosti u skladu s ovim Statutom.
Odnosi „HCK-GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA VIROVITICA“ kao osnivača ustanova i trgovačkih društava, domova, odmarališta, prenoćišta i dr. uređuju se izjavom ili društvenim ugovorom o osnivanju.
„HCK-GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA VIROVITICA“ obavlja javne ovlasti i djelatnosti utvrđene ovim Statutom sukladno potrebama lokalne zajednice i Zakonom o Hrvatskom Crvenom križu osiguranim sredstvima. Obavlja i druge programe koji su posebno ugovoreni i za koje su osigurana dodatna sredstva, a koji nisu u suprotnosti s temeljnim načelima Međunarodnog pokreta.

Članak 6..

„HCK-GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA VIROVITICA“ ostvaruje neposrednu suradnju i ima pravo, ali i obvezu zastupati članstvo i njegove interese pri županijskom društvu Crvenog križa i Hrvatskom Crvenom križu te pri institucijama i tijelima na području djelovanja.
„HCK-GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA VIROVITICA“ u javnom životu grada Virovitice i općina: Gradina, Lukač, Pitomača, Suhopolje i Špišić Bukovica , djeluje na osnovu temeljnih načela Međunarodnog pokreta i neovisno je u svom djelovanju.
Iznimno od članka 1. stavka 2. „HCK-GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA VIROVITICA“ može djelovati izvan svog područja djelovanja, ukoliko je riječ o organiziranoj aktivnosti Hrvatskog Crvenog križa, zajedničkom programu dvaju ili više društava (uz suglasnost Središnjeg ureda) ili na poziv drugog društva, o čemu će izvijestiti Središnji ured.
„HCK-GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA VIROVITICA“ surađuje s tijelima vlasti grada Virovitice i općina: Gradina, Lukač, Pitomača, Suhopolje i Špišić Bukovica na poslovima zdravstvene zaštite, socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja, obrane, civilne zaštite i dr. u svojstvu povlaštenog partnera na temelju odredbi Statuta Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca te preuzetih međunarodnih ugovora i zaključaka konferencije Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca.
„HCK-GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA VIROVITICA“ surađuje s drugim udrugama i institucijama koje promiču i ostvaruju srodne humanitarne ciljeve i programe.

Javnost rada

Članak 7.

Rad „HCK-GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA VIROVITICA“ i njegovih tijela je javan.
Javnost rada osigurava se kontinuiranim internim izvješćivanjem članstva (na sjednicama tijela, pisanim izvješćima, neposrednim susretima i drugo), izvješćivanjem šire javnosti putem sredstava javnog priopćavanja o radu „HCK-GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA VIROVITICA“ ili na drugi prikladan način.
Iznimno sjednice određenih tijela mogu biti zatvorene kad se raspravlja o osobnim podacima za pojedine članove, a koji bi tim članovima mogli nanijeti moralnu i materijalnu štetu. Isključenje javnosti može također biti u slučaju razmatranja predmeta Službe traženja i u drugim slučajevima propisanim zakonom.

Članstvo

Članak 8.

Članovi „HCK-GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA VIROVITICA“ mogu biti fizičke i pravne osobe.
Članstvo u „HCK-GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA VIROVITICA“ je dobrovoljno. Član može biti svaka osoba, neovisno o rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, političkom ili drugom uvjerenju, imovini, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju ili drugim osobinama.

Članovi „HCK-GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA VIROVITICA“ su:
– punoljetne poslovno sposobne osobe (aktivni članovi),
– dobrovoljni davatelji krvi,
– mladi članovi,
– potporni (pomažući) i
– počasni članovi.

Aktivni članovi su osobe koje su spremne sudjelovati u radu „HCK-GRADSKOM DRUŠTVU CRVENOG KRIŽA VIROVITICA“ i plaćati članarinu.
Dobrovoljni davatelji krvi su članovi bez obveze plaćanja članarine, ukoliko se svoga prava ne odreknu.
Mladi članovi „HCK-GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA VIROVITICA“ su učenici, studenti, odnosno mlade osobe do 30 godina starosti (u daljnjem tekstu: mladi članovi) koji su spremni sudjelovati u radu „HCK-GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA VIROVITICA“ i plaćati članarinu. Mlade osobe od 18 do 30 godina starosti mogu izabrati žele li biti aktivni ili mladi članovi „HCK-GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA VIROVITICA“.
Potporni (pomažući) članovi „HCK-GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA VIROVITICA“ pomažu „HCK-GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA VIROVITICA“ u humanitarnom djelovanju (kroz pokroviteljstvo ili drugi oblik pomoći).
Počasni članovi „HCK-GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA VIROVITICA“ su osobe koje su dobrotvornim radom i osobitim zaslugama pridonijele općem razvoju „HCK-GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA VIROVITICA“
Odbor „HCK-GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA VIROVITICA“ može predložiti Glavnom odboru Hrvatskog Crvenog križa imenovanje počasnih članova Hrvatskog Crvenog križa za osobe koje su svojim dobrotvornim radom i osobitim zalaganjem doprinijele općem razvoju Hrvatskog Crvenog križa i Republike Hrvatske.

Svi članovi „HCK-GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA VIROVITICA“ dužni su prihvatiti i poštivati Zakon o Hrvatskom Crvenom križu, Statut Hrvatskog Crvenog križa, ovaj Statut, Etički kodeks Hrvatskog Crvenog križa i temeljna načela Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca. U slučaju nepoštivanja navedenog pokreće se i provodi postupak odgovornosti.
„HCK-GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA VIROVITICA“ dužno je voditi popis članova, elektronički ili na drugi prikladan način. Podaci o članu se u popis članova unose sa pristupnice. Popis članova obvezno sadrži podatke o:
– osobnom imenu (nazivu),
– osobnom identifikacijskom broju (OIB),
– datumu rođenja,
– datumu pristupanja društvu,
– kategoriji članstva,
– datumu prestanka članstva u društvu i
– druge podatke, ukoliko se to smatra potrebnim.

Za maloljetne članove „HCK-GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA VIROVITICA“ kao i za punoljetne članove lišene poslovne sposobnosti primjenjuju se odredbe posebnih propisa.
Za osobu mlađu od 14 godina pisanu izjavu o učlanjivanju u udrugu daje zakonski zastupnik ili skrbnik, a za maloljetnu osobu s navršenih 14 godina zakonski zastupnik ili skrbnik daje pisanu suglasnost.

Članak 9.

„HCK-GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA VIROVITICA“ obavlja učlanjenje članova iz članka 8. stavka 1. ovog Statuta i izdaje im člansku iskaznicu.
Odluku o prijemu u članstvo donosi Odbor.
„HCK-GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA VIROVITICA“ učlanjuje svoje potporne i počasne članove i izdaje im člansku iskaznicu.
Iskaznicu o počasnom članstvu u Hrvatskom Crvenom križu nakon imenovanja izdaje Glavni odbor Hrvatskog Crvenog križa.

Članak 10.

Članovi „HCK-GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA VIROVITICA“ iz članka 8. stavka 4., 5. i 6. (mladi aktivni) koji redovito plaćaju članarinu, potporni i počasni članovi „HCK-GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA VIROVITICA“ imaju sljedeća prava i dužnosti:
– birati i biti biran,
– sudjelovati u radu tijela „HCK-GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA VIROVITICA“ i Društva Crvenog križa Virovitičko-podravske županije i Hrvatskog Crvenog križa u koja su birani,
– pravo sudjelovati na sjednicama skupština „HCK-GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA VIROVITICA“ ukoliko su izabrani u skupštine i tijela na višoj razini organiziranosti, bez prava glasa,
– pravo govora i pravo predlaganja u okviru dnevnog reda na skupštini i drugim tijelima društava Crvenog križa,
– neposredan utjecaj na program rada i razvoj društva Crvenog križa,
– dužnost zaštite interesa društva Crvenog križa,
– dužnost osobnog osposobljavanja za izvršavanje zadaća i neposrednog sudjelovanja u aktivnostima i akcijama Crvenog križa,
– dužnost unapređenja i širenja temeljnih načela Međunarodnog pokreta,
– dužnost podmirivanja utvrđenog članskog doprinosa.

Počasni članovi Hrvatskog Crvenog križa imaju pravo sudjelovati, bez prava glasa, na sjednicama skupštine „HCK-GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA VIROVITICA“.

Članak 11.

Mladi „HCK-GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA VIROVITICA“ imaju sljedeća prava i dužnosti:
– prema svojim mogućnostima sudjelovati u aktivnostima Crvenog križa i humanitarnim akcijama, a posebno akciji solidarnosti i pružanja konkretne pomoći starim, bolesnim i osobama s invaliditetom, akcijama usmjerenim na očuvanje prirodnog okoliša i promicanju zdravog načina života;
– redovno se osposobljavati za pomaganje u ostvarenju zadaća Crvenog križa u skladu s temeljnim načelima Međunarodnog pokreta i razvoju humanih osjećaja uzajamnosti i solidarnosti.

Učlanjivanje mladih „HCK-GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA VIROVITICA“, te uključivanje i sudjelovanje u aktivnostima i humanitarnim akcijama uređuje se posebnim pravilnikom koji donosi Glavni odbor Hrvatskog Crvenog križa.

Članak 12.

Članstvo u „HCK-GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA VIROVITICA“ prestaje:
– istupom iz članstva po osobnoj volji,
– nepodmirivanjem članskog doprinosa duže od dvije godine,
– smrću člana,
– isključenjem zbog ponašanja štetnog za ugled za ugled „HCK-GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA VIROVITICA“, Društva Crvenog križa Virovitičko-podravske županije i Hrvatskog Crvenog križa i ponašanja suprotnog odredbama ovog Statuta te kršenja temeljnih načela Međunarodnog pokreta i Etičkog kodeksa Hrvatskog Crvenog križa.
Istup iz članstva po osobnoj volji mora biti u pisanom obliku.
Prestankom članstva i isključenjem člana prestaju i sva prava vezana uz članstvo u „HCK-GRADSKOM DRUŠTVU CRVENOG KRIŽA VIROVITICA “ i Hrvatskom Crvenom križu.
O isključenju člana odlučuje odbor „HCK-GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA VIROVITICA“.
Na odluku o isključenju isključeni član ima pravo žalbe. O žalbi isključenog člana odlučuje Skupština „HCK-GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA VIROVITICA“. Odluka Skupštine „HCK-GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA VIROVITICA“ je konačna. O odluci Skupštine „HCK-GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA VIROVITICA“ član će biti obaviješten u pisanom obliku.

Članak 13.

U „HCK-GRADSKOM DRUŠTVU CRVENOG KRIŽA VIROVITICA“ posebna pažnja se posvećuje volontiranju.
Volonteri „HCK-GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA VIROVITICA“ su osobe koje dobrovoljno ulažu svoje vrijeme, trud, znanje i vještine u aktivnostima Crvenog križa za opću dobrobit ili dobrobit druge osobe, bez postojanja uvjeta isplate novčane naknade ili potraživanja druge imovinske koristi za obavljeno volontiranje.
U odnosu na volontiranje neposredno se primjenjuju odredbe posebnih propisa i odredbe ovoga Statuta.
Način rada volontera u Hrvatskom Crvenom križu i druga pitanja vezano za volontiranje uredit će se posebnim pravilnikom koji donosi Glavni odbor.

Unutarnji nadzor , rješavanje sporova i sukoba interesa

Članak 14.

Članovi „HCK-GRADSKO DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA VIROVITICA“ sami nadziru rad društva.
Ako član smatra da je „HCK-GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA VIROVITICA“ povrijedilo Statut ili drugi opći akt društva, Statut Hrvatskog Crvenog križa, ili da je došlo do eventualnog sukoba interesa unutar društva, ovlašten je na to upozoriti odbor „HCK-GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA VIROVITICA“ odnosno Glavni odbor , te zahtijevati da se nepravilnosti otklone u roku 30 dana.
U suprotnom član može poduzeti mjere sukladno Zakonu o udrugama.

Unutarnji ustroj

Članak 15.

„HCK-GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA VIROVITICA“ može imati ustrojstvene oblike bez pravne osobnosti i to :
– osnovna i područna društva Crvenog križa,
– mjesna i općinska društva Crvenog križa,
– mjesna društva sa području grada,
– aktive DDK,
– osnovna društva mladih,
– aktive mladih formirane po mjestu rada, stanovanja ili školovanja,
– terenske jedinice, sekcije i drugo.

Odluku o osnivanju ustrojstvenih oblika donosi Odbor „HCK-GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA VIROVITICA“.
Ustrojstveni oblici „HCK-GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA VIROVITICA“ ne moraju imati Statutom utvrđena tijela, osim predsjednika, kao osobu ovlaštenu za predstavljanje.

Članak 16.

Mladi „HCK-GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA VIROVITICA“ posebno se organiziraju po školama, višim i visokim učilištima u osnovna društva Crvenog križa mladih. Osnovna društva Crvenog križa mladih tvore ogranci članova nižih i viših razreda osnovnih škola, odnosno ogranci razreda srednjih škola, a na višim i visokim učilištima ogranci pojedinih godina studija.
Mladi svojom djelatnošću sudjeluju i pri drugim ustrojstvenim oblicima, odnosno u radu mjesnog ili općinskog društva Crvenog križa bez pravne osobnosti odnosno „HCK-GRADSKOM DRUŠTVU CRVENOG KRIŽA VIROVITICA“.

Članak 17.

„HCK-GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA VIROVITICA“ objedinjuje, koordinira i unapređuje rad svojih članova i ustrojstvenih oblika, te razvoj i provedbu programskih djelatnosti u gradu i pripadajućim općinama.
Međusobni odnosi unutar „HCK-GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA VIROVITICA“ temelje se na vertikalnoj povezanosti, subordinaciji i odgovornosti za realizaciju ustanovljenih programa i aktivnosti .
Cilj tako ustanovljenog odnosa je očuvanje jedinstva Hrvatskog Crvenog križa i njegovo kadrovsko i materijalno jačanje.

Pokrovitelj „GDCK Virovitica“

Članak 18.

„HCK-GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA VIROVITICA“ za rad i djelovanje u svojoj humanitarnoj misiji može imati pokrovitelja.
Pokrovitelj „HCK-GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA VIROVITICA“ može biti fizička i pravna osoba.
Zamolbu za prihvaćanje pokroviteljstva upućuje Odbor. Odluka o prihvaćanju pokroviteljstva proglašava se na Skupštini društva na svečani način.

Tijela „HCK-GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA VIROVITICA“

Članak 19.

„HCK-GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA VIROVITICA“ ima ova tijela:
– skupštinu,
– predsjednika i potpredsjednike,
– odbor,
– nadzorni odbor i
– ravnatelja.
Djelokrug rada navedenih tijela utvrđuje se ovim Statutom.

Članak 20.

Izbor, kandidacijski postupak, etička izjava, sukob interesa, opoziv i druga pitanja vezana za izbor članova i zastupnika u tijela Hrvatskog Crvenog križa i tijela ustrojstvenih oblika uredit će se posebnim pravilnikom koji donosi Skupština Hrvatskog Crvenog križa.
Članovi izabrani u tijela „HCK-GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA VIROVITICA“, Društva Crvenog križa Virovitičko-podravske županije i Hrvatskog Crvenog križa djelovat će stalno u interesu Hrvatskog Crvenog križa. U slučaju da član tijela „HCK-GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA VIROVITICA“, Društva Crvenog križa Virovitičko-podravske županije i Hrvatskog Crvenog križa bude izabran na visoku funkciju u tijelu javne vlasti ili političke stranke, osigurat će da njegov rad nije u sukobu interesa (stavljanje funkcije u mirovanje) s djelovanjem Hrvatskog Crvenog križa.
Ukoliko nije moguće osigurati rad koji nije u sukobu interesa, član tijela iz stavka 2. ovog članka će podnijeti ostavku na funkcije koje obnaša u „HCK-GRADSKOM DRUŠTVU CRVENOG KRIŽA VIROVITICA“, Društvu Crvenog križa Virovitičko-podravske županije i Hrvatskom Crvenom križu.
Do podnošenja ostavke i u prijelaznom razdoblju, član će učiniti najviše što može kako bi osigurao da njegova funkcija ne izazove sukob interesa. U slučaju sukoba interesa, član će se suzdržati od sudjelovanja u donošenju odluka i sukob interesa će riješiti isključivo u interesu „HCK-GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA VIROVITICA“ i Hrvatskog Crvenog križa.

Skupština „HCK-GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA VIROVITICA“

Članak 21.

Skupština „HCK-GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA VIROVITICA“ (dalje u tekstu: Skupština) je najviše tijelo upravljanja i odlučivanja čiji rad se odvija na sjednicama i u kojem sudjeluju članovi putem izabranih predstavnika – zastupnika. Svaki zastupnik ima jedan glas.
Skupština broji 25 zastupnika i to:
8 zastupnika Crvenog križa sa područja grada,
3 zastupnika s područja općine Gradina,
3 zastupnika s područja općine Lukač,
4 zastupnika s područja općine Pitomača,
4 zastupnika s područja općine Suhopolje,
3 zastupnika s područja općine Špišić Bukovica
Mandat zastupnika Skupštine traje četiri godine s mogućnošću ponovnog izbora.
Rokove za provođenje izbora za zastupnike u Skupštini utvrđuje Skupština prije početka izbora za novo mandatno razdoblje, a u skladu s kalendarom izbora koji utvrđuje Hrvatski Crveni križ.

Članak 22.

Sjednice Skupštine saziva predsjednik „HCK-GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA VIROVITICA“.
Sjednice Skupštine se sazivaju kao redovne i izvanredne.
Redovna sjednica se održava najmanje jedanput godišnje.
Izvanredna sjednica se saziva po potrebi.
Izvanredno sazivanje sjednice Skupštine može pokrenuti predsjednik, Odbor društva, jedna trećina zastupnika u skupštini odnosno Glavni odbor Hrvatskog Crvenog križa.
Izborna konstituirajuća sjednica se održava svake četiri godine, a saziva ju osoba ovlaštena za zastupanje upisana u registar udruga.
Izbornu konstituirajuću sjednicu u slučaju isteka mandata članovima Skupštine saziva ravnatelj.
Skupština može odlučivati kad je sjednici prisutna natpolovična većina zastupnika Skupštine, a pravovaljane odluke donosi većinom glasova prisutnih zastupnika.
U izvanrednim situacijama, u slučaju da nije prisutno dovoljno zastupnika, Skupština će se sastati ponovno unutar 48 sati, i u tom slučaju odluke se donose ako je prisutna jedna trećina zastupnika i to većinom glasova onih koji su prisutni i glasuju.
Skupština donosi Statut natpolovičnom većinom glasova svih zastupnika.
U slučajevima propisanim ovim Statutom za pojedine odluke utvrđuje se kvalificirana većina.
Način rada Skupštine ustanovljuje se Poslovnikom.

Članak 23.

Skupština u okviru svoga djelokruga rada:
– donosi Statut i njegove izmjene i dopune,
– donosi programsku orijentaciju i razvojne programe za mandatno razdoblje,
– usvaja plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu,
– usvaja izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu i godišnje financijsko izvješće,
– razmatra i usvaja izvješća o radu i poslovanju za mandatno razdoblje,
– donosi odluku o rokovima za provođenje izbora za zastupnike,
– bira i razrješava predsjednika i potpredsjednike, članove Odbora i Nadzornog odbora,
– bira zastupnike u Skupštinu Hrvatskog Crvenog križa, u Skupštinu Društva Crvenog križa Virovitičko-podravske županije i u druga tijela,
– donosi odluke o statusnim i drugim pitanjima unutarnjeg ustroja, djelovanja i radnim tijelima,
– odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti, gospodarskih djelatnosti, prestanku rada i raspodjeli preostale imovine društva,
– donosi pravilnik o priznanjima „HCK-GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA VIROVITICA“, osniva komisiju za priznanja i imenuje njezine članove,
– donosi odluku o načinu rada „HCK-GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA VIROVITICA “u oružanom sukobu i drugim izvanrednim situacijama,
– donosi odluke o fondovima i prati njihovu učinkovitost i namjensko korištenje sredstava fondova,
– donosi odluku o osnivanju Stručne službe „HCK-GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA VIROVITICA“
– donosi poslovnik o radu Skupštine i druge dokumente,
– odlučuje o drugim pitanjima za koja statutom društva nije utvrđena nadležnost drugih tijela društva.

Predsjednik „HCK-GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA VIROVITICA“

Članak 24.

Predsjednik „HCK-GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA VIROVITICA“ (dalje u tekstu: predsjednik) je predsjednik Skupštine i Odbora „HCK-GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA VIROVITICA“, a svoju funkciju obavlja na volonterskoj osnovi.
Predsjednik se bira iz redova zastupnika Skupštine na konstituirajućoj sjednici na mandatno razdoblje od četiri godine, s mogućnošću ponovnog izbora. Predsjednik se bira natpolovičnom većinom glasova prisutnih zastupnika Skupštine.
Predsjednik predstavlja i zastupa društvo, saziva i predsjedava sjednicama Skupštine i Odbora, potpisuje odluke i druge dokumente koje donose ova tijela te obavlja i druge poslove koje mu povjeri Skupština i Odbor.
„HCK-GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA VIROVITICA“ može imati dva potpredsjednika. U slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika na duže vrijeme, sa svim ovlastima zamjenjuju ga potpredsjednici redoslijedom kojeg odredi skupština društva.
Za izvršenje određenih poslova predsjednik može ovlastiti jednog od potpredsjednika.
Odredbe o izboru i trajanju mandata predsjednika primjenjuju se i na funkciju potpredsjednika.

Odbor „HCK-GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA VIROVITICA“

Članak 25.

Odbor „HCK-GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA VIROVITICA“(dalje u tekstu: Odbor) je izvršno tijelo Skupštine odgovorno za rad između sjednica Skupštine koje brine o provođenju opće politike društva i nadzire operativno rješavanje svih pitanja tijekom poslovne godine u skladu s odlukama, zaključcima i preporukama skupštine.
Odbor ima 9 članova. Članove Odbora bira Skupština na konstituirajućoj sjednici iz redova zastupnika Skupštine na mandatno razdoblje od četiri godine s mogućnošću ponovnog izbora.

Članak 26.

Odbor saziva predsjednik „HCK-GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA VIROVITICA“ prema potrebi ili na zahtjev jedne trećine članova Odbora.
Odbor odlučuje ukoliko sjednici prisustvuje natpolovična većina članova, a odluke i zaključke donosi većinom glasova prisutnih članova Odbora.
Za svoj rad Odbor je odgovoran Skupštini.

Članak 27.

Odbor kao izvršno tijelo Skupštine:
– brine o provođenju odluka, zaključaka i preporuka Skupštine,
– nadzire korištenje i raspolaganje sredstvima u skladu s financijskim planom, donosi odluku o otvaranju i zatvaranju žiro računa i drugih računa za redovno poslovanje,
– razmatra i ocjenjuje plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu i upućuje Skupštini na usvajanje,
– upućuje Skupštini na usvajanje godišnje financijsko izvješće,
– po provedenom javnom natječaju imenuje ravnatelja na mandatno razdoblje i o tome traži prethodnu suglasnost Glavnog odbora Hrvatskog Crvenog križa,
– brine o provođenju odluke o zajedničkim akcijama Hrvatskog Crvenog križa,
– brine o provođenju odluke o visini članarine i rasporedu članarine,
– donosi odluku o osnivanju pravnih subjekata za obavljanje gospodarske djelatnosti, domova, odmarališta, prenoćišta i druge tome odgovarajuće odluke; i o tome traži prethodnu suglasnost Glavnog odbora Hrvatskog Crvenog križa ,
– donosi odluku o uvjetima korištenja fondova, praćenju i nadzoru namjenskog trošenja,
– osniva stalna i povremena radna tijela,
– imenuje počasne članove „HCK-GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA VIROVITICA“
– predlaže Glavnom odboru Hrvatskog Crvenog križa imenovanje počasnih članova Hrvatskog Crvenog križa,
– provodi postupak razrješenja ravnatelja i o tome traži prethodnu suglasnost Glavnog odbora Hrvatskog Crvenog križa,
– odlučuje o nabavi osnovnih sredstava,
– utvrđuje kriterije za osnivanje ustrojstvenih oblika „HCK-GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA VIROVITICA“ i donosi odluku o osnivanju ustrojstvenih oblika,
– razmatra aktualna pitanja iz rada pojedinih ustrojstvenih oblika „HCK-GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA VIROVITICA“ u cjelini, zauzima stavove te donosi preporuke, zaključke, smjernice i upute za rad, donosi pravila rada za pojedine djelatnosti i druge normativne akte,
– ocjenjuje stanje i djelatnosti u pojedinim ustrojstvenim oblicima i po potrebi saziva njihova tijela za rješavanje konkretnih pitanja iz djelatnosti „HCK-GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA VIROVITICA“,
– utvrđuje prijedloge za priznanja Hrvatskog Crvenog križa,
– bira predstavnike „HCK-GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA VIROVITICA“ za druge srodne organizacije i njihova tijela,
– donosi normativne akte o sistematizaciji, radnim odnosima i plaćama zaposlenih u Stručnoj službi „HCK-GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA VIROVITICA“,
– izvješćuje i odgovara za svoj rad Skupštini,
– rješava i druga pitanja organizacije i rada te donosi pravilnike i druge akte.
– imenuje i opoziva likvidatora

Nadzorni odbor „HCK-GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA VIROVITICA“

Članak 28.

Nadzorni odbor društva je tijelo koje nadzire financijsko-materijalno poslovanje društva i namjensko trošenje sredstava društva.
Nadzorni odbor bira Skupština na konstituirajućoj sjednici na mandatno razdoblje od četiri godine s mogućnošću ponovnog izbora, vodeći računa da u njegovom sastavu budu i financijski stručnjaci.
Nadzorni odbor broji 3 člana.
Nadzorni odbor između svojih članova bira predsjednika te može donijeti poslovnik o svom radu. Sjednicu Nadzornog odbora saziva predsjednik Nadzornog odbora, a odluke se donose većinom glasova.
O svom radu izvješćuje Odbor i Skupštinu.

Članak 29.

Skupština i Odbor mogu za obavljanje određenih poslova i zadaća osnivati stalna, povremena, savjetodavna i stručna radna tijela (savjete, komisije, sekcije, klubove i drugo).

Stalna tijela Skupštine osnivaju se za područja:
– zdravstveno – socijalnih djelatnosti i pomoći (prva pomoć, dobrovoljno davanje krvi, dobrosusjedska pomoć, humanitarna pomoć, promocija zdravih načina življenja i prevencija ovisnosti i drugo);
– promicanja znanja o Ženevskim konvencijama, međunarodnom humanitarnom pravu i ljudskim pravima te Službi traženja;
– rada s mladima;
– pripreme i djelovanja u kriznim situacijama, drugim masovnim nesrećama i oružanim sukobima;
– razvoja društva u cjelini (organizacijski ustroj, članstvo, razvojni programi i drugo);
– međuopćinske, međugradske, međužupanijske, odnosno međunarodne suradnje.

Odlukom Skupštine odnosno Odbora o osnivanju stalnih i povremenih radnih tijela određuje se njihov sastav, djelokrug, način rada i obveze.

Ravnatelj „HCK-GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA VIROVITICA“

Članak 30.

Ravnatelj „HCK-GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA VIROVITICA“(dalje u tekstu: ravnatelj) predstavlja i zastupa društvo, naredbodavac je za ostvarenje financijskog plana te odgovara za zakonitost rada, priprema plan rada i financijski plan, provodi odluke tijela društva, rukovodi radom stručne službe odnosno zaposlenicima pojedincima, odgovoran je za provedbu zadataka koji su povjereni stručnim službama te je ovlašteni predstavnik društva u odnosu na treće strane i pred sudom i za svoj rad odgovara Odboru i Skupštini i Glavnom odboru Hrvatskog Crvenog križa. Ravnatelj priprema proračun i financijska izvješća, priprema plan rada i financijski plan, odgovoran je za podnošenje Skupštini godišnjeg financijskog izvješća, izvještava tijela društva o radu društva. Dostavlja zapisnik s redovne sjednice Skupštine nadležnom uredu koji vodi registar udruga te druge potrebne dokumente.
Ravnatelj obnaša funkciju na mandatno razdoblje od četiri godine s mogućnošću ponovnog imenovanja.
Postupak imenovanja ravnatelja provodi Odbor po provedenom javnom natječaju.
Odbor provodi i postupak razrješenja ravnatelja, koje može biti i prije isteka mandata.
Za imenovanje i razrješenje ravnatelja potrebna je prethodna suglasnost Glavnog odbora Hrvatskog Crvenog križa .
S ravnateljem se zasniva radni odnos ugovorom o radu.
Glavni odbor Hrvatskog Crvenog križa može, ako za to postoje opravdani razlozi, donijeti odluku o obnašanju funkcije ravnatelja kao vršitelja dužnosti, ali najduže na šest mjeseci .
Ravnatelj društva ne može biti član izvršnog tijela društva iste razine već sudjeluje u savjetodavnom svojstvu bez prava glasa na sastancima tijela društva.
O postupcima imenovanja, ponovnog imenovanja, stegovnom postupku, postupku razrješenja ravnatelja društava Crvenog križa i drugim pitanjima donijet će se poseban pravilnik koji donosi Skupština Hrvatskog Crvenog križa.

Članak 31.

Za obavljanje stručnih, administrativno-tehničkih i pomoćnih poslova u ustrojstvenim oblicima „HCK-GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA VIROVITICA“ s pravnom osobnošću i njihovih tijela, mogu se osnovati stručne službe, zasnivati radni odnos ugovorom o radu sa zaposlenicima pojedincima ili osigurati obavljanje poslova na drugi način.
Radom stručne službe, odnosno zaposlenicima pojedincima, rukovodi ravnatelj.
Zaposlenici u „HCK-GRADSKOM DRUŠTVU CRVENOG KRIŽA VIROVITICA“ ne mogu biti članovi izvršnih tijela društva.

Imovina i financiranje

Članak 32.

Prihodi i rashodi „HCK-GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA VIROVITICA“ ustanovljuju se financijskim planom.
Financijski plan svake godine donosi Skupština temeljem godišnjeg programa rada prije početka godine u kojoj će se financijski plan primjenjivati.
Skupština donosi i izmjene i dopune financijskog plana.
Izuzetno, ako se ne donese financijski plan prije početka godine, može se izvršiti privremeno financiranje temeljem financijskog plana iz prethodne godine, ali najdulje za prva tri mjeseca naredne godine.
Po završetku godine donosi se godišnji obračun kojim se ustanovljuju rezultati financijskog poslovanja.
Odbor je dužan osigurati vođenje knjigovodstva, reviziju i evidencije o financijskom poslovanju „HCK-GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA VIROVITICA“ i njegovih tijela u skladu sa zakonom. Reviziju financijskog poslovanja „HCK-GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA VIROVITICA“ obavlja vanjski neovisni revizor u rokovima i na način propisan zakonom.

Članak 33.

Za ostvarivanje ciljeva i izvršavanje djelatnosti, „HCK-GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA VIROVITICA“ stječe imovinu temeljem Zakona o Hrvatskom Crvenom križu, Zakona o udrugama i drugih propisa.
„HCK-GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA VIROVITICA“ financijsko poslovanje obavlja putem žiro računa i ostalih računa propisanih zakonom.
„HCK-GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA VIROVITICA“ može obavljati gospodarske djelatnosti kojima ostvaruje prihod putem posebno osnovanih trgovačkih društava, a sukladno odredbama posebnih propisa.
Djelatnosti iz stavka 3. ovog članka ne mogu biti u suprotnosti s temeljnim načelima Međunarodnog pokreta.
Prihodi iz stavka 3. ovog članka koristit će se isključivo za ostvarenje ciljeva utvrđenih ovim Statutom, za financiranje rada i programa „HCK-GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA VIROVITICA“.

Članak 34.

„HCK-GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA VIROVITICA“ može imati u vlasništvu nekretnine i pokretnine.
Imovinu „HCK-GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA VIROVITICA“čine i novčana sredstva koja „HCK-GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA VIROVITICA“ neće primati donacije koje proizlaze od prihoda stečenih aktivnostima koje su u suprotnosti s temeljnim načelima ili ciljevima Međunarodnog pokreta.
Način uporabe financijskih sredstava, raspolaganja imovinom i druga pitanja vezana uz financijsko-materijalno poslovanje uređuju se u skladu sa zakonom i drugim propisima i temeljem odluka Skupštine i odbora „HCK-GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA VIROVITICA“.
Odluku o otuđivanju nepokretne imovine „HCK-GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA VIROVITICA“ donosi Skupština dvotrećinskom većinom glasova svih zastupnika.

Postupak mirenja i arbitraža

Članak 35.

Za rješavanje sporova među društvima Crvenoga križa određuje se postupak mirenja.
Ukoliko postupak mirenja iz stavka 1. ovog članka ne bude uspješan, provest će se arbitražni postupak.
Odluku o formiranju arbitražnog tijela donosi Odbor te imenuje članove.
Arbitražno tijelo u svom radu na odgovarajući način primjenjuje odredbe Zakona o mirenju. Odluka arbitražnog tijela je konačna.

Prestanak rada

Članak 36.

„HCK-GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA VIROVITICA“ prestaje s radom kad nastupi neki od uvjeta ustanovljenih zakonom i kad odluku o prestanku rada Skupština donese na sjednici na kojoj je prisutno dvije trećine zastupnika i to većinom glasova onih koji su prisutni i glasuju.
Prestanak rada „HCK-GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA VIROVITICA“, pitanje njegovih obaveza rješavat će se u skladu sa zakonom i drugim propisima, a imovina će pripasti Hrvatskom Crvenom križu – Nacionalnom društvu.

Postupak likvidacije i likvidator

Članak 37.

U slučaju provođenja postupka likvidacije primjenjivat će se odredbe Zakona o udrugama i ostalih važećih propisa.
U postupku likvidacije likvidator zastupa „HCK-GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA VIROVITICA““ te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje udruge do okončanja postupka likvidacije i brisanja udruge iz registra udruga. Likvidator obavlja i druge poslove predviđene Zakonom o udrugama.
O imenovanju i opozivu likvidatora odlučuje Odbor.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 38.

Statut „HCK-GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA VIROVITICA“ donosi Skupština natpolovičnom većinom glasova svih zastupnika.
U slučaju da nije prisutno dovoljno zastupnika, Skupština će se sastati ponovno unutar sljedećih 48 sati, i u tom slučaju odluke se donose ako je prisutna jedna trećina zastupnika i to većinom glasova onih koji su prisutni i glasuju.
Nacrt Statuta priprema Odbor i upućuje na razmatranje ustrojstvenim oblicima te provodi javnu raspravu. Odbor na osnovu javne rasprave utvrđuje Prijedlog statuta i upućuje Skupštini na donošenje.
Izmjene i dopune Statuta donose se na način i po postupku ustanovljenom za njegovo donošenje.

Članak 39.

Mandati zastupnika Skupštine, članova Odbora i Nadzornog odbora Hrvatskog Crvenog križa od 2012. godine ostaju na snazi do njihova isteka.

Članak 40.

Odredbe članaka ovog Statuta vezane za odredbu o najdužem uzastopnom trajanju mandata primjenjuju se na sve osobe kojima mandati započinju nakon stupanja na snagu ovog Statuta.

Članak 41.

Statut stupa na snagu danom donošenja.
Njegovim donošenjem prestaje vrijediti Statut „HCK-GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA VIROVITICA“ od 28. prosinca 2011.godine.

Predsjednik „HRVATSKOG CRVENOG KRIŽA-
GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA VIROVITICA“
Zdenko Blažičević

U Virovitici, 8. rujna 2015.godine

Urbroj: 396 /2015.